Úvodní stránka > Informace pro žáky > Maturity

Maturity

Školní rok 2023/24

Termíny podání přihlášek

Datum odevzdání Termín maturit
nejdéle do 1. 12. 2023 Jarní termín
nejdéle do 25. 6. 2024 Podzimní termín

Termíny zkoušek

Datum konání zkoušky Zkušební předmět
2.–10. 5. 2024 Písemné maturitní zkoušky (didaktické testy)
2. 4. 2024 Písemná práce z ČJL
8. 4. 2024 Písemná práce z AJ
9.–21. 5. 2024 Praktické maturitní zkoušky
27.–31. 5. 2024 Ústní maturitní zkoušky

Složení maturitní komise

Předseda Místopředseda Třídní učitel

Bc. Zdeňka Cardová Slanařová Mgr. Šárka Golišová
Předmět Zkoušející Přísedící
Český jazyk a literatura Mgr. Kateřina Šebíková Mgr. Olga Neuwirtová
Anglický jazyk Mgr. Olga Neuwirthová Mgr. Libor Diepolt
Psychologie a komunikace Bc. Květa Tuzarová PhDr. Kateřina Veltruská Šmídová
Ošetřovatelství Mgr. Šárka Golišová Mgr. Žaneta Kovačičová
Ošetřování nemocných Mgr. Šárka Golišová Mgr. Žaneta Kovačičová
Somatologie Mgr. Šárka Golišová
Mgr. Dominika Krivdová

Části maturitní zkoušky

Předmět SČ MZ Profilové zkoušky – povinné
Český jazyk a literatura DT PP, ÚZ
Cizí jazyk (AJ / NJ) DT PP, ÚZ
Matematika DT
Ošetřovatelství ÚZ
Ošetřování nemocných PZ
Předmět SČ MZ Volitelné zkoušky
Psychologie a komunikace ÚZ
Somatologie ÚZ
Cizí jazyk (pouze v případě volby matematiky se SČ MZ) PP, ÚZ

SČ MZ – státní část maturitní zkoušky, DT – didaktický test, PP – písemná práce, ÚZ – ústní zkouška, PZ – praktická zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze:
 1. Společná část maturitní zkoušky – DT z ČJL, CJ/M
 2. Složení profilové zkoušky: 
  • povinné ČJL, CJ/M, OSE, OSP
  • 1x volitelná zkouška

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z matematiky rozšiřující.

Maturitní okruhy

Jméno ke stažení ve formátu
Kánon literatury 2023–2024 PDF
AJ - maturitní témata 2023–2024 PDF
PSK - maturitní témata 2023–2024 PDF
OSE - maturitní okruhy 2023–2024 PDF
SOM - maturitní otázky 2023–2024 PDF
OSN - maturitní témata 2023–2024 PDF

Hodnocení profilové zkoušky z Českého jazyka a literatury

Skládá se ze dvou částí
 1. písemná práce
 2. ústní zkouška
1. část – písemná práce
 • volba ze 6 témat
 • rozsah práce – minimálně 250 slov (horní hranice není stanovena)
 • Vypracování trvá 150 minut
Kritéria hodnocení písemné práce:

1A, 1B - vytvoření textu podle zadaných kritérií (tj. vystižení tématu, funkčního stylu, slohového útvaru a slohového postupu)

2A, 2B- funkční využití jazykových prostředků (využití znalostí jazykové normy a kodifikace – pravopis, morfologie, slovotvorba; využití jazykových prostředků adekvátních dané komunikační situaci; pestrost slovní zásoby)

3A, 3B- uplatnění zásady syntaktické a kompoziční výstavby textu (tj. zásada výstavby větných celků, vytvoří myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text)

Písemná práce je hodnocena bodovým systémem dle „Bodové škály k hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury“ (viz. materiál pro hodnotitele písemných prací Cermat). Pokud je student v oblasti kritérií 1A nebo 1B hodnocen 0 body, práce se již nehodnotí dále. Rozpětí bodů za každou hodnocenou oblast je 0–5 bodů. Maximální počet je 30 bodů.

Kritéria pro udělení 0 bodů:
 • text se nevztahuje k danému tématu
 • text nevykazuje charakteristiky zadaného slohového útvaru
 • práce nemá stanovený minimální rozsah – tj. 250 slov
 • hodnotí se pouze autorský text žáka
Přehled hodnocení dle bodového systému:
Počet bodů Hodnocení prospěchu
30–26 bodů
výborný
25–21 bodů
chvalitebný
20–16 bodů
dobrý
15–12 bodů
dostatečný
11–0 bodů
nedostatečný
2. část – ústní zkouška

Student/studentka si ze školního seznamu literatury dle stanovených pravidel vybírá 20 literárních děl a svůj seznam odevzdá nejdéle do 31. 3. (30. 6. – pro podzimní termín). Neodevzdá-li student svůj výběr do daného termínu, losuje si u zkoušky z celého seznamu literárních děl.

Příprava trvá 20 minut, ústní zkoušení 15 minut.

V jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu.

Kritéria hodnocení ústní zkoušky (bodový systém v rozpětí 0–4 body za každou oblast)
 • analýza uměleckého textu
 • charakteristika literárněhistorického kontextu literárního díla
 • analýza neuměleckého textu
 • výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury
Počet bodů Hodnocení prospěchu
28–25 bodů
výborný
24–21 bodů
chvalitebný
20–17 bodů
dobrý
16–13 bodů
dostatečný
12–0 bodů
nedostatečný

Maximální počet bodů – 28. Hranice úspěšnosti je 13 bodů (14 bodů u studentů s uznaným přizpůsobením podmínek).

Celkové hodnocení zkoušky:

Písemná práce je do výsledného hodnocení započítávána 40 % a ústní zkouška 60 %. Student bude hodnocen známkou 1–5. Pokud v některé části neuspěl, musí opakovat pouze danou dílčí zkoušku.

Hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka

Skládá se ze dvou částí:
 1. písemná práce
 2. ústní zkouška
1. část – písemná práce

Písemnou prací se rozumí vytvoření souvislého textu (jednoho či dvou) v celkovém minimálním rozsahu 200 slov.

Vypracování trvá 120 minut.

Záznam písemné práce je rukopisnou formou.

Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník, který je zapůjčen školou. Pokud si žák přinese vlastní slovník, je řádně zkontrolován vyučujícím příslušného cizího jazyka.

Pro písemnou práci jsou stanovena 3 témata. Žák si zvolí jedno z těchto témat. Zadání obsahuje název zadání, popřípadě výchozí text k zadání a jednotlivé body, které je nutné dodržet.

Hodnocení písemné práce

Písemná práce se hodnotí podle následujících bodů:

 1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií:
  • Téma, obsah
  • Srozumitelnost, přesnost, účelnost
  • Dodržení minimálního počtu slov

 2. Funkční užití jazykových prostředků
  • Šíře a pestrost, pravopis, tvarosloví
  • Adekvátnost jazykových prostředků

 3. Gramatická kompetence
  • Rozsah a přesnost
  • Počet tvaroslovných a pravopisných chyb

 4. Syntaktická a kompoziční výstavba textu
  • Prostředky textové návaznosti
  • Kompozice a soudržnost textu
  • Strukturovanost a členění textu

Na základě těchto kritérií je stanoveno konečné celkové hodnocení písemné práce

 1. výborně
 2. chvalitebně
 3. dobře
 4. dostatečně
 5. nedostatečně
2. část – ústní zkouška

Žák si losuje z 20 pracovních listů (dále jen PL), z nichž každý obsahuje 4 části. Před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje jeden PL s určitým tématem.

Příprava ke zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut.

V jednom dni nelze losovat dvakrát stejný pracovní list.

V úvodu zkoušky se žák krátce představí (0,5 minuty).

Jednotlivé části ústní zkoušky:
 1. část: Otázky k danému tématu (2,5 min.)
 2. část: Popis a srovnání obrázků, které se vztahují k danému tématu (4 min.)
 3. část: Samostatné vypravování k vylosovanému tématu (5 min.)
 4. část: Prověření odborných znalostí cizího jazyka – četba a překlad odborného textu, případně otázka k danému textu – dle času (3 min.)
Hodnocení ústní zkoušky

Při zkoušce se hodnotí následující kritéria:

 1. Obsah a projev
  • Srozumitelnost, přesnost, souvislost
  • Asistence zkoušejícího

 2. Lexikální kompetence
  • Rozsah, přesnost

 3. Gramatická kompetence
  • Rozsah a přesnost

 4. Fonologická kompetence
  • Výslovnost, plynulost

Každá jednotlivá část zkoušky je hodnocena podle všech těchto kritérií. Na jejich základě bude stanoveno hodnocení každé jednotlivé části body 0-3. Body za jednotlivé části budou sečteny. Poslední kritérium – fonologická kompetence bude hodnocena za všechny části. Tedy nejvyšší počet bodů je 39. Známky budou odvozeny od přidělených bodů takto:

Počet bodů Hodnocení prospěchu
39–35 bodů
výborný
34–30 bodů
chvalitebný
29–24 bodů
dobrý
23–19 bodů
dostatečný
18–0 bodů
nedostatečný

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají podle závažnosti postižení právo na úpravu.

Celkové hodnocení zkoušky:

Výsledné hodnocení maturitní zkoušky bude známka 1–5. Písemná práce je do výsledného hodnocení započítávána 40 % a ústní 60 %. V případě neprospěchu žák opakuje jen tu dílčí část, ve které neuspěl.

Hodnocení profilové zkoušky z Ošetřovatelství, Psychologie a komunikace a Somatologie

Ústní zkouška

Žák si losuje zadání z minimálně 20 maturitních otázek. Klasifikaci žáka schvaluje zkušební komise na základě společného návrhu zkoušejícího a přísedícího Nedojde-li ke shodě mezi zkoušejícím a přísedícím, jsou návrhy obou předloženy ke schválení zkušební komisi. O klasifikaci žáka hlasují členové zkušební komise, kteří byli této zkoušce přítomni po převážnou část konání zkoušky. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy zkušební komise. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud je hodnocen stupněm výborný až dostatečný.

V případě, že byl žák hodnocen stupněm nedostatečným, může konat tuto zkoušku v opravném termínu, a to z každého zkušebního předmětu nanejvýše dvakrát.

Hodnocení profilové zkoušky z Ošetřování nemocných

Praktická zkouška
Žák si losuje z 18 témat:
 1. Ošetřování nemocných s chorobami nervového ústrojí
 2. Ošetřování nemocných s chorobami kardiovaskulárního ústrojí
 3. Ošetřování nemocných s onemocněním krvetvorby
 4. Ošetřování nemocných s onkologickým onemocněním
 5. Ošetřování nemocných s endokrinologickým a metabolickým onemocněním
 6. Ošetřování nemocných s chorobami dýchacího ústrojí
 7. Ošetřování nemocných s chorobami ledvin a močových cest
 8. Ošetřování nemocných s chorobami periferních cév
 9. Ošetřování nemocných s chorobami GIT
 10. Ošetřování starých, chronicky nemocných a dlouhodobě ležících
 11. Ošetřování nemocných s poruchami vědomí
 12. Ošetřování nemocných s endoprotézou, zevním fixátorem, imobilizačním obvazem
 13. Ošetřování nemocných před operací
 14. Ošetřování nemocných po operaci
 15. Ošetřování nemocných s polytraumatem
 16. Ošetřování nemocných s mozkovou komocí
 17. Ošetřování nemocných s poraněním měkkých tkání a kloubů
 18. Ošetřování nemocných v břišní chirurgii
Struktura zkoušky:

1. den

 • zahájení, losování témat (skupiny pacientů)
 • předání informací staniční sestrou
 • sběr informací (z dokumentace, rozhovorem, pozorováním)
 • vyhodnocení získaných informací a naplánování oš. péče na následující den

Zkušební komise hodnotí úroveň získávání informací.

2. den

 • doplnění informací, realizace oš. plánů
 • poskytování individualizované komplexní oš. péče
 • předání informací staniční sestře
 • porada maturitní komise, obhajoba a individuální vyhlášení výsledků

Výsledek je sdělen v den konání maturitní zkoušky, o výsledku rozhodují přítomní členové maturitní komise. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje pověřený místopředseda, neboť předseda obvykle nezdravotník kam z důvodu specifického prostředí, kde praktická maturita probíhá, nemá přístup.

Zkušební komise v obou dnech hodnotí:
 • osvojení a využívání odborných znalostí a zkušeností
 • schopnost orientace ve zdravotnické dokumentaci
 • odbornou a společenskou úroveň komunikace
 • schopnost pozorovat, registrovat a reprodukovat projevy a příznaky pacientů
 • organizační schopnosti a spolupráci se zdravotnickými pracovníky
 • dodržování norem ošetřovatelské péče, hyg.–epi, režimu, práv pacientů, BOZP
 • samostatnost a realizaci jednotlivých oš. postupů a odborných výkonů
 • míru spokojenosti pacientů, zhodnocení a zdůvodnění oš. péče
Kritéria stupňů prospěchu:

Stupeň 1 – výborný Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Ústní projev je správný, přesný a výstižný.

Stupeň 2 – chvalitebný Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně a produktivně s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení je logika. Ústní projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

Stupeň 3 – dobrý Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů a definic nepodstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování poznatků a dovedností se dopouští chyb. Jeho myšlení je v celku správné, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

Stupeň 4 – dostatečný Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností a při řešení teoretických úkolů se vyskytují závažné chyby. Ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby dovede za pomoci učitele opravit.

Stupeň 5 – nedostatečný Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním projevu má závažné nedostatky a chyby, které nedokáže opravit ani s pomocí učitele.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu přípravy, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek atd. v souladu s doporučením PPP.