Přijímací
řízení

Školní rok 2019/20

PRAKTICKÁ SESTRA
kód: 53-41-M/03

ŠVP: Praktická sestra


4letá denní forma vzdělávání


přijímaných: 2 třídy/60 žáků


Legislativní rámec: Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), včetně novel, vyhláška č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.Přijímací řízení se skládá ze 2 částí

I. KOLO
CENTRÁLNÍ ZADÁNÍ

Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky

14. 4. 2020 od 8.00 h

v budově SSZŠ Mělník o.p.s., Tyršova 105, Mělník. Ůčastní se ho uchazeči, kteří uvedli na přihlášce ke studiu na 1. místě naší školu

15. 4. 2020 od 8.00 h

v budově SSZŠ Mělník o.p.s., Tyršova 105, Mělník. Ůčastní se ho uchazeči, kteří uvedli na přihlášce ke studiu na 2. místě naši školu

Náhradní termín: 13. 5. 2020 a 14. 5. 2019 - na testování budou pozváni ti, kteří se nemohli zúčastnit 1. termínu ze závažných důvodů a omluvili se řediteli školy do tří dnů ode dne konání přijímací zkoušky.

Doporučený software pro PDF Adobe Acrobat Reader DC

Přijímací řízení 2020

Kritéria přijímacího řízení 2020

Podmínky přijímacího řízení 2020

II. KOLO
ŠKOLNÍ ČÁST

Kritéria stanoví ředitelka školy


A) posouzení studijních výsledků předchozího studia, do kterého se započítávají
studijní výsledky ze základní školy – celkový průměr pololetního a výročního vysvědčení 8. třídy a pololetního 9. třídy


B) bonifikace
možnost přiznání dalších bodů za soutěže a jiné aktivity, např. umístění v okresních, krajských soutěžích a olympiádách, za práci v kroužcích ČČK, reprezentaci v soutěžích ČČK, dlouhodobou péči o druhou osobu (či výpomoc) a zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi


termín:  


Přijímačky Nanečisto

Naše škola SSZŠ Mělník, o.p.s. nabízí zájemcům o studium na naší škole možnost vyzkoušet si testy přijímacích zkoušek tzv. „NANEČISTO“.

Kdy?

10. 2. 2020 od 8.00 hodin v budově SSZŠ Mělník, o.p.s., Tyršova 105, Mělník.

Jak?

Přihlášku pošlete písemně nebo elektronicky do 20. 1. 2020.

Zkoušky z Českého jazyka a literatury a z Matematiky budou formou didaktických testů s otevřenými a uzavřenými úlohami z učiva RVP pro ZŠ.

Stejně jako při řádných přijímacích zkouškách smí mít uchazeč u sebe pouze propisovací tužku a rýsovací potřeby na matematiku. Kalkulačku ani tabulky nebudou mít možnost použít.