Přijímací
řízení

Školní rok 2018/19

PRAKTICKÁ SESTRA
kód: 53-41-M/03

ŠVP: Praktická sestra


4letá denní forma vzdělávání


přijímaných: 2 třídy/60 žáků


Legislativní rámec: Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), včetně novel, vyhláška č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.Přijímací řízení se skládá ze 2 částí

I. KOLO
CENTRÁLNÍ ZADÁNÍ

Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky

12. 4. 2019 od 8.00 h

v budově SSZŠ Mělník o.p.s., Tyršova 105, Mělník účastní se ho uchazeči, kteří uvedli na přihlášce ke studiu na 1. místě naší školu

15. 4. 2019 od 8.00 h

v budově SSZŠ Mělník o.p.s., Tyršova 105, Mělník účastní se ho uchazeči, kteří uvedli na přihlášce ke studiu na 2. místě naši školu

Výsledková listina

Výsledková listina v PDF

Náhradní termín: 13. 5. 2019 a 15. 5. 2019 - na testování budou pozváni ti, kteří se nemohli zúčastnit 1. termínu ze závažných důvodů a omluvili se řediteli školy do tří dnů ode dne konání přijímací zkoušky.

Doporučený software pro PDF Adobe Acrobat Reader DC

Přijímací řízení 2019

Kritéria přijímacího řízení 2019

Podmínky přijímacího řízení 2019

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení

II. KOLO
ŠKOLNÍ ČÁST

Kritéria stanoví ředitelka školy


A) posouzení studijních výsledků předchozího studia, do kterého se započítávají
studijní výsledky ze základní školy – celkový průměr pololetního a výročního vysvědčení 8. třídy a pololetního 9. třídy


B) bonifikace
možnost přiznání dalších bodů za soutěže a jiné aktivity, např. umístění v okresních, krajských soutěžích a olympiádách, za práci v kroužcích ČČK, reprezentaci v soutěžích ČČK, dlouhodobou péči o druhou osobu (či výpomoc) a zohlednění dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy žáka, zejména se zaměřením na morální a charakterové vlastnosti osobnosti s ohledem na budoucí profesi


termín: 15. 5. 2019


Přijímačky Nanečisto

Naše škola SSZŠ Mělník, o.p.s. nabízí zájemcům o studium na naší škole možnost vyzkoušet si testy přijímacích zkoušek tzv. „NANEČISTO“.

Kdy?

6. 2. 2019 od 8.00 hodin v budově SSZŠ Mělník, o.p.s., Tyršova 105, Mělník.

Jak?

Přihlášku pošlete písemně nebo elektronicky do 14. 1. 2019.

Zkoušky z Českého jazyka a literatury a z Matematiky budou formou didaktických testů s otevřenými a uzavřenými úlohami z učiva RVP pro ZŠ.

Stejně jako při řádných přijímacích zkouškách v dubnu 2019 smí mít uchazeč u sebe pouze propisovací tužku a rýsovací potřeby na matematiku. Kalkulačku ani tabulky nebudou mít možnost použít.