Úvodní stránka > Informace o škole > Výsledky přijímacího řízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

pro školní rok  2022/2023

Vyhlášení výsledků I. kola přijímacího řízení bude formou vydání seznamu přijatých uchazečů o vzdělávání na naší škole (pod anonymním ID) dne  28. 4. 2022.

Zveřejnění výsledků  bude na webových stránkách školy a současně na veřejně přístupném místě školy. Seznam výsledků uchazečů je vyhlášen pod  anonymním identifikačním číslem (ID), shodné s evidenčním číslem pozvánky,  které má každý uchazeč uvedeno v záhlaví  pozvánky k přijímací zkoušce. Tímto  zveřejněním se považuje rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámené (v písemné formě se poštou nezasílají).

Nepřijatým uchazečům bude vyhotoveno písemné rozhodnutí o nepřijetí a bezodkladně zasláno poštou, do vlastních rukou. Pro doručování tohoto rozhodnutí je speciální právní úpravou zkrácená lhůta pro uložení rozhodnutí na poště po dobu 5 pracovních dnů, potom je rozhodnutí považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10-ti pracovní dnů ode dne oznámení rozhodnutí (osobně nebo poštou), tj. do 12. 5. 2022. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Nepotvrdí-li uchazeč (zákonný zástupce nezletilého žáka) odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě dostane každý přijatý uchazeč (zákonný zástupce nezletilého uchazeče) na schůzce budoucích žáků 1. ročníků, která se uskuteční dne 12. 5. 2022 v 15.00 hod., nebo v dřívějším termínu na vyžádání po telefonické domluvě.

Pozvánka na schůzku rodičů (ZZ) budoucích žáků 1. ročníků

Vážení rodiče (zákonní zástupci) zveme Vás tímto na informativní schůzku  rodičů (zákonných zástupců) žáků  nastupujících do 1. ročníků ve školním roce 2022/2023, která se bude konat

ve čtvrtek 12. května 2022 od 15.00 hod.

v budově Soukromé střední zdravotnické škole Mělník o.p.s., Tyršova 105

Na této schůzce dostanete rozhodnutí o přijetí v písemné podobě a dále Vám budou sděleny důležité informace týkající se průběhu celého školního roku. Konkrétní program schůzky bude uveden na webových stránkách školy. Pokud se této schůzky nebudete moci zúčastnit sdělte nám tuto skutečnost na e-mail: zdravka.melnik@seznam.cz, nebo telefonicky na tel. 315 622 065.

Na shledání s Vámi se těší

Mgr. Ilona Jiřičková
ředitelka školy

Školní řád
formát
Pozvánka na informační schůzku
PDF
Informační schůzka 15. 6. 2021
PDF