Úvodní stránka > Informace o škole > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Praktická sestra

Ředitelka Soukromé střední zdravotnické školy Mělník, o.p.s. vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 takto:

název oboru:
Praktická sestra

kód oboru:
53-41-M/03

délka studia:
4leté studium

forma vzdělávání:
denní

typ zakončení:
Maturitní zkouška

přijímaných:
60 žáků

Přihláška se podává 3 způsoby:

  1. elektronicky s ověřenou identitou zákonného zástupce
  2. zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou v online systému
  3. papírovou přihláškou s přílohami
Formuláře přijímacích zkoušek 2024-25 ke stažení ve formátu
Jednotné přijímací zkoušky PDF
Formulář přijímacích zkoušek PDF I Excel
Formulář přijímacích zkoušek (pro žáky s PUP 25%) PDF I Excel
Formulář přijímacích zkoušek (pro žáky s PUP 50%) PDF I Excel
Přehled termínů pro uchazeče na školní rok 2023/2024
20. 2. 2024 poslední termín pro odevzdání přihlášek uchazečů
12. 4. 2024 1. termín jednotných testů přijímacího řízení
15. 4. 2024 2. termín jednotných testů přijímacího řízení
29. 4. 2024 náhradní 1. termín přijímacího řízení
30. 4. 2024 náhradní 2. termín přijímacího řízení
15. 5. 2024 termín zveřejnění výsledků ředitelem školy na webových stránkách školy a na budově školy pod registračním číslem žáka.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami musí k přihlášce doložit posudek poradenského zařízení.

Pokud se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, musí nejpozději do 3 dnů po termínu svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy. Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu.

Kritéria přijímacího řízení pro obor s maturitní zkouškou Praktická sestra, 53-41-M/03

Ředitelka  školy rozhodla  podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 53-41-M/03 (čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou) pro školní rok 2024/2025:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle

  1. výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z českého jazyka a literatury a z matematiky) 
  2. průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
Kritéria pro přijímání
Test z Českého jazyka a literatury (ČJL)
max. 50 bodů 40 %
Test z Matematiky (M)
max. 50 bodů 20 %
Průměrný prospěch ze ZŠ
1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku
40 %
Nejlepší výsledek uchazeče je 100 %

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů v přijímacím řízení. O přijetí bude rozhodovat pořadí uchazečů na základě výsledků centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT a prospěchu ze základní školy.

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy, přídavné kritérium je preference daného oboru vzdělání dle pořadí v přihlášce. Minimální celkové hodnocení při přijímacím řízení, které musí uchazeč dosáhnout pro přijetí je 40 bodů (%).

Upřesnění částí přijímacího řízení pro obor s maturitní zkouškou Praktická sestra, 53-41-M/03

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí:

1. část

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) z českého jazyka a matematiky – váha výsledků společné části bude v celkovém hodnocení 60 % - délka testování - český jazyk a literatura – 60 minut – matematika – 70 minut uchazeč má možnost konat zkoušku 2x, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.

Vymezený čas testování
Český jazyk a literatura
60 minut
Matematika
70 minut
Uchazeč má možnost konat zkoušku 2x, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Testy neobsahují nic nad rozsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

2. část

Průměr hodnocení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Váha kritérií školní části bude v celkovém hodnocení 40 %.

Všichni uchazeči o studium budou pro přijímací řízení seřazeni podle výše uvedených kritérií. V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne výsledek jednotné přijímací zkoušky.

Na přihlášce ke studiu u oboru Praktická sestra je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který je podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na písemnou žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří pohovorem.

Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů (žebříček na základě všech kritérií včetně ČJL) zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.

Dokumenty k přijímacímu řízení ke stažení ve formátu
Kritéria přijímacího řízení 2024-25 PDF
Kritéria pro přijetí 2024-25 PDF
Uvolnění zájemce o studium v den přijímacích zkoušek (pro intaktní žáky) PDF
Uvolnění zájemce o studium v den přijímacích zkoušek (pro žáky s PUP 25%) PDF
Uvolnění zájemce o studium v den přijímacích zkoušek (pro žáky s PUP 50%) PDF