Úvodní stránka > Informace o škole > Přijímací řízení

Přijímací řízení II. kolo

Ve II. kole přijímacího řízení bude přijato 23 uchazečů bez přijímací zkoušky na základě prospěchu 8. + 9. ročníku ZŠ.

Informace k druhému kolu přijímacího řízení / PDF

Informace ke změně v konání jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Na základě sdělení MŠMT ze dne 5. 1. 2021- Opatření obecné povahy č.j. 43073/2020-3 sděluji zájemcům o studium na naší škole SSZŠ Mělník, o.p.s. následující rozhodnutí:

V Mělníku dne 4. 3. 2021

Zápisový lístek - uchazeč o studium

Seznam přijatých uchazečů zveřejníme na webových stránkách dne 19. 5. 2021. Všichni uchazeči, kteří podali přihlášku na naši školu, mohou být přijati. Zápisové lístky lze odevzdat do 2. 6. 2021.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy je zveřejněn seznam přijatých uchazečů a trvá 10 pracovních dnů.

Mgr. Ilona Jiřičková, ředitelka školy

Informace ke změně přijímacího řízení

Přijímací řízení

Praktická sestra

Ředitelka Soukromé střední zdravotnické školy Mělník, o.p.s. vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 takto:

název oboru:
Praktická sestra

kód oboru:
53-41-M/03

délka studia:
4leté studium

forma vzdělávání:
denní

typ zakončení:
Maturitní zkouška

přijímaných:
60 žáků

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pokud počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání, rozhodne ředitel školy o nekonání stanovených přijímacích zkoušek a tuto skutečnost oznámí nejpozději do 8. března 2021. Toto bude zveřejněno na internetových stránkách školy a nejpozději do 19. března 2021 bude informace sdělena uchazečům o vzdělání.

Přehled termínů pro uchazeče na školní rok 2021/2022
1. 3. 2021
poslední termín pro odevzdání přihlášek uchazečů škole
12. 4. 2021
1. termín jednotných testů přijímacího řízení
13. 4. 2021
2. termín jednotných testů přijímacího řízení
28. 4. 2021
termín zveřejnění výsledků ředitelem školy na webových stránkách školy a na budově školy pod registračním číslem žáka
12. 5. 2021
náhradní termín přijímacího řízení
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami musí k přihlášce doložit posudek poradenského zařízení.

Pokud se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy. Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu.

Do 10 pracovních dnů je nutno odevzdat zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek odevzdán, posledním dnem lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Kritéria přijímacího řízení pro obor s maturitní zkouškou Praktická sestra, 53-41-M/03

Přijímací řízení se skládá ze 2 částí:

1. část

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) z českého jazyka a matematiky - váha výsledků společné části bude v celkovém hodnocení 60 % – délka testování – český jazyk a literatura – 60 minut - matematika – 70 minut uchazeč má možnost konat zkoušku 2x, do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek.

2. část

Průměr hodnocení z 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a účast v okresních a krajských kolech olympiád atd.. (bonifikace).

Váha kritérií školní části bude v celkovém hodnocení 40 %. Všichni uchazeči o studium budou pro přijímací řízení seřazeni podle výše uvedených kritérií.

V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne výsledek jednotné přijímací zkoušky (ne průměr známek).

Na přihlášce ke studiu u oboru Praktická sestra je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, který je podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na písemnou žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří pohovorem.

Uchazeč, který nekoná zkoušku z ČJL, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů (žebříček na základě všech kritérií včetně ČJL) zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. Cizinec je zařazen v rámci pořadí uchazečů konajících obě zkoušky na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.

Dokumenty k přijímacímu řízení ke stažení ve formátu
Informace ke změně přijímacího řízení PDF
Kritéria přijímacího řízení 2020 PDF