Úvodní stránka > Informace pro žáky > Školní řád

Školní řád

Soukromé střední zdravotnické školy Mělník, o.p.s.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných
zástupců s pedagogickými pracovníky školy

1.1 Práva žáků
 • na vzdělání na SSZŠ Mělník, o.p.s.
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí
 • aktivně se účastnit prostřednictvím zástupců tříd na fungování školy
 • vyjádřit se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy
 • na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona
 • vyjádřit se k ústní a písemné klasifikaci
 • omluvit se v předmětu z prověřování znalostí v případě delší nepřítomnosti
 • na konzultaci po předchozí dohodě s vyučujícím, konzultace nenahrazuje výuku, žák musí být na konzultaci připraven a musí vyučujícímu předložit konkrétní problém
 • na konzultace a řešení problémů s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence sociálně patologických jevů, zástupcem ředitele a s ředitelem školy
 • na přezkoušení před komisí v případě, že zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka písemně požádá o přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení z daného předmětu
 • využívat prostory a vybavení školy určené k výchově, vzdělávání a odpočinku (toto právo může být částečně omezeno z bezpečnostních důvodů v odborných učebnách a v tělocvičně)
 • uložit své osobní věci v přidělené skříňce v šatně
 • na poučení BOZ a PO, o chování na veřejnosti, v dopravních prostředcích a před pořádanými akcemi školou
 • na poučení o BOZa PO v předmětech tělesná výchova, OSN a odborná cvičení.
1.2 Práva zákonných zástupců žáků
1.3 Povinnosti žáků
1.4 Povinnosti zákonných zástupců
1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy
1.6 Základní pravidla chování ve škole

2. Provoz a vnitřní režim školy

2.1 Průběh středního vzdělávání
 • Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí.
 • V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné školy, přerušení vzdělávání, opakování ročníku, uznání předchozího vzdělání, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka.
 • O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu.
 • Ředitel školy může žákovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, jestliže prokáže odpovídající znalosti. Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody.
 • Ředitel školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
 • Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost z části vyučování některého předmětu.
2.2. Organizace vyučování (viz Organizace vyučovacího dne, zveřejněná na nástěnkách a webu školy)

Budova školy je otevřena od 7.40 hod a uzavírá se dle rozvrhu, nejpozději v 16 hodin. Po 2. vyučovací hodině (tj. v 9.40) je stanovena velká přestávka. Ostatní přestávky jsou desetiminutové a po 5. vyučovací hodině jsou přestávky pětiminutové.

Režim OSP
2.3 Žák přestává být žákem školy

3. Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy

 • Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.
 • Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Školení BOZP a PO provádí na začátku školního roku pověřeným pracovníkem. Žáky na OSN proškoluje pověřený pracovník nemocnice. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

 • se školním řádem,
 • se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích
 • se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním s postupem při úrazu
 • s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru
  • Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů – např. tělesné výchovy, praktická cvičení OSE, v jazykových učebnách, v učebnách výpočetní techniky. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví a majetku.
  • Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (exkurze, vycházky, lyžařské výcviky, OSN apod.) spočívá v seznámení žáků se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a v poučení o správném vybavení žáků. Toto poučení provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad žáky vykonávat dohled.
  • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, při OSN a na akcích pořádaných školou jsou žáci povinni hlásit ihned třídnímu učiteli nebo jinému vyučujícímu, pedagogickému dozoru.
4.1 Záznam o školním úrazu, kniha úrazů

Kniha úrazů je uložena u sekretářky školy. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

Zápis do knihy úrazů provádí:
Hlášení úrazu:

5. Klasifikační řád

5.1 Zásady klasifikace
 1. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.
 2. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět.
 3. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, výsledný klasifikační stupeň se stanoví rozhodnutím ředitele školy.
 4. Na základních odděleních při absenci nad 15 % lze na návrh pedagogické rady snížit klasifikaci. Při OSN lze hodnotit nedostatečně postup prováděného výkonu, který by vedl k poškození zdraví pacienta. Student, který je dlouhodobě uvolněn z TV z důvodu zdravotního omezení, nemůže ve stejném období vykonávat OSN a odbornou praxi, a tudíž nemůže být z daného předmětu klasifikován.
 5. Klasifikace v předmětu Tělesná výchova je složena z hodnocení výkonů, připravenosti na výuku a z aktivity při hodině TV.
 6. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
 7. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
 8. Součástí hodnocení je mluvený projev, prezentace a samostatná práce žáka.
 9. Komisionální zkoušku koná žák při opravné zkoušce nebo komisionálním přezkoušení. V jednom dni může žák konat pouze jednu tuto zkoušku.
 10. Individuální vzdělávací plán se zpracovává v případě potřeby, hodnoceny jsou bloky učiva určené vyučujícím v dohodnutých termínech.
 11. Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu klasifikace ve třídě – vyučující průběžně zapisují klasifikaci do systému BAKALÁŘI.
 12. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky klasifikace do třídního výkazu i do systému BAKALÁŘI. Připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu.

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka a i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

5.2 Hodnocení jednotlivých předmětů

Hodnocení ve všech předmětech obsahuje následující obecná kritéria:

5.3 Hodnocení chování žáka
 1. velmi dobré – žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu; méně závažných přestupků se dopouští ojediněle; žák je vždy přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit;
 2. uspokojivé – chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu, tj. dopouští se vůči nim závažných přestupků; nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků, ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných osob;
 3. neuspokojivé – chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly školního řádu a slušného chování; dopouští se takových závažných přestupků, že je jimi vážně ohrožena výuka, bezpečnost nebo zdraví jiných osob; záměrně hrubým způsobem narušuje výchovně- vzdělávací činnost školy.
5.4 Celkový prospěch
5.5 Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

 1. Pochvalu nebo jiné ocenění může udělit ředitelka školy za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci nebo třídní učitel za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci.
 2. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit opatření dle přílohy školního řádu „ Kázeňská opatření“ (viz Příloha č.1).
 3. Udělení pochvaly nebo uložení výchovných opatření oznámí žákovi a zákonnému zástupci žáka třídní učitel nebo ředitelka školy.
 4. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
 5. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 140/1961 Sb.). O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li rozhodnutí den pozdější.
5.6 Celkové hodnocení žáka
 1. Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.
 2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín (zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna), a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 4. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do 31. 8. příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 5. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
 6. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitel školy o komisionální přezkoušení žáka, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení žáka se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 7. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Předseda je ředitel školy nebo jím pověřený učitel. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise zástupce ředitele. Zkoušející je učitel vyučujícího žáka danému předmětu. Přísedící je učitel, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Členy komise jmenuje ředitel školy nebo zástupce ředitele školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky.
 8. Hodnocení žáka s individuálním vzdělávacím plánem (IVP) bude podle kritérií stanovených v konkrétním IVP jednotlivého žáka projednaných na pedagogické radě.
 9. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů.

6. Ostatní pravidla

Ostatní pravidla se řídí platnými právními předpisy.

7. Platnost školního řádu

Tento školní řád platí od 1. 9. 2023

Příloha č. 1

KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ

platnost od 1. 9. 2023

Druh kázeňského opatření
Důvod Poznámky
NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE
 • nepřipravenost na výuku (+ praxe a TV)
 • pozdní příchod na výuku
 • vyrušování ve výuce
 • nepřezouvání
 • používání mobilního telefonu
 • záškoláctví
 • a další
Zápis do indexu
DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE

porušování školního řádu např.:

 • opakované pozdní příchody
 • neomluvené hodiny
 • používání mobilního telefonu
 • nevhodné chování
 • šikana
 • ničení majetku
 • a další
Zápis do indexu a katalogu
DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY

porušování školního řádu např.:

 • trvalé pozdní příchody
 • užití návykových látek, alkoholu, kouření
 • falšování dokumentů a podpisů
 • šikana
 • použití nepovolených záznamových zařízení
 • a další
Zápis do indexu a katalogu
DRUHÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ
(chování uspokojivé)

hrubé porušování školního řádu

 • záškoláctví
 • šikana
 • opakovaná neomluvená absence – OSN a odborná praxe
 • závažné ničení majetku
 • opakované užití návykových látek
 • a další
Zápis do indexu a katalogu, vysvědčení
TŘETÍ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ
(chování neuspokojivé)

soustavné hrubé porušování školního řádu bez známek zlepšení po udělení 2. stupně z chování

Zápis do indexu a katalogu, vysvědčení
PODMÍNEČNÉ VYLOUČENÍ
(3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok)

soustavné hrubé porušování školního řádu bez známek zlepšení po udělení 3. stupně z chování

Zápis do indexu a katalogu

Posloupnost kázeňských opatření je dána závažností, o které rozhoduje ředitel školy a pedagogická rada.

Příloha č. 2

Pravidla chování a dodržování BOZP v hodinách TV

platnost od 1. 9. 2022

A. Zdravotní způsobilost
 1. Student, který má dlouhodobé zdravotní omezení, předloží třídnímu učiteli lékařské vyjádření o případném částečném nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení, a danou skutečnost oznámí vyučujícímu. Student, který je dlouhodobě uvolněn z tělesné výchovy z důvodu zdravotního omezení, nemůže ve stejném období vykonávat OSN a odbornou praxi.
 2. Student, který má krátkodobé zdravotní potíže, předloží vyučujícímu písemné vyjádření od rodičů, případně od lékaře.
 3. Student, který se před nebo během cvičení necítí zdráv, nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení.
 4. Pro klasifikaci z předmětu Tělesná výchova je nutné dodržet nejméně 50 % aktivní docházky (student se aktivně účastní hodiny TV) a současně je nutné dodržet nejméně 70 % pasivní docházky (student se účastní výuky jako necvičící). V případě nedodržení těchto podmínek musí student absolvovat dodatečnou klasifikační zkoušku.
B. Bezpečnostní pokyny, zásady úrazové prevence, požadavky na dodržování kázně

Student školy:

 1. Používá odpovídající cvičební úbor a vhodnou sportovní obuv podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů vyučujícího, převléká se v šatnách, apod.
 2. Před hodinou tělesné výchovy odkládá na vyučujícím určená místa ozdobné a jiné předměty, jako hodinky, prstýnky, náramky, náhrdelníky, některé náušnice, ozdobné kroužky, mobilní telefony aj.
 3. Před cvičením se vhodně upraví (nejsou vhodné nadměrně dlouhé nehty a dlouhé volné vlasy, padající do obličeje, zamezující vidění a orientaci).
 4. Řídí se pokyny vyučujícího TV, chová se tak, aby neohrozil sám sebe ani nikoho jiného.
 5. V hodině TV nejí a nežvýká.
 6. Necvičící student se zdržuje pouze na místě, které mu určí vyučující.
 7. V hodině tělesné výchovy je povinen:
  1. nepřeceňovat své síly, necvičit svévolně na jiném než určeném nářadí a nevykonávat jinou činnost než tu, která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem,
  2. hlásit jakékoliv zjištěné závady a nedostatky (na náčiní a nářadí, v tělocvičně, na hřišti apod.),
  3. nevzdalovat se bez dovolení učitele z místa cvičení,
  4. neprovádět přemísťování a úpravy nářadí bez svolení vyučujícího,
  5. při sportovních hrách dodržovat platná pravidla, která byla sdělena vyučujícím, nepoužívat vulgární výrazy, projevy hrubosti apod.,
  6. sportovní náčiní používat s opatrností,
  7. dojde-li k úrazu, bez zbytečného odkladu oznámit vyučujícímu, který Studentu poskytne první pomoc a učiní další opatření související s úrazem.
C. Pravidla cvičení v tělocvičnách a na hřišti

Student školy:

 1. Se přesouvá na sportoviště podle pokynů vyučujícího, dodržuje pravidla bezpečnosti při přesunu.
 2. Do tělocvičny vchází až po vyučujícím a odchází před vyučujícím.
 3. Řídí se příslušným provozním řádem tělocvičny nebo hřiště, nesmí manipulovat s el. zařízením.
 4. Neprovádí úpravy nářadí bez svolení vyučujícího, vyčká, až bude vše připraveno ke cvičení (zajištění nářadí, žíněnky a jiné zabezpečení).
 5. Na nářadí necvičí sám bez dopomoci či záchrany vyučujícího.
 6. Použité nářadí a náčiní vrací na původní místo a udržuje pořádek v nářaďovně.

Ke stažení

Školní řád
formát
Školní řád
PDF