Školní řád

Soukromé střední zdravotnické školy Mělník, o.p.s.

adresa školy
Tyršova 105, Mělník, 276 01

zřizovatel
Vamed Mediterra, a.s.

odpovědná osoba
Mgr. Ilona Jiřičková
ředitelka školy

zástupce ředitelky
Mgr. Kateřina Šebíková

název školního vzdělávacího programu
Praktická sestra

kód oboru
53-41-M/01

název oboru
Zdravotnický asistent

platný od
7. 2. 2018

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných
zástupců s pedagogickými pracovníky školy

1.1 Práva žáků
 • Na vzdělání na SSZŠ Mělník, o.p.s.
 • Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí.
 • Aktivně se účastnit prostřednictvím zástupců tříd na fungování školy.
 • Vyjádřit se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy.
 • Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
 • Vyjádřit se k ústní a písemné klasifikaci.
 • Omluvit se v předmětu z prověřování znalostí v případě delší nepřítomnosti.
 • Na konzultaci po předchozí dohodě s vyučujícím, konzultace nenahrazuje výuku, žák musí být na konzultaci připraven a musí vyučujícímu předložit konkrétní problém.
 • Na konzultace a řešení problémů s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence sociálně patologických jevů, zástupcem ředitele a s ředitelem školy.
 • Na přezkoušení před komisí v případě, že zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka písemně požádá o přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení z daného předmětu.
 • Využívat prostory a vybavení školy určené k výchově, vzdělávání a odpočinku (toto právo může být částečně omezeno z bezpečnostních důvodů v odborných učebnách a v tělocvičně).
 • Uložit své osobní věci v přidělené skříňce v šatně.
 • Na poučení BOZ a PO, o chování na veřejnosti, v dopravních prostředcích a před pořádanými akcemi školou.
 • Na poučení o BOZ a PO v předmětech tělesná výchova, OSP a odborná cvičení OSE.
1.2 Práva zákonných zástupců žáků
1.3 Povinnosti žáků
1.4 Povinnosti zákonných zástupců
1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy
1.6 Základní pravidla chování ve škole

2. Provoz a vnitřní režim školy

2.1 Průběh středního vzdělávání
 • Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí.
 • V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné školy, přerušení vzdělávání, opakování ročníku, uznání předchozího vzdělání, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka.
 • O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu.
 • Ředitel školy může žákovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, jestliže prokáže odpovídající znalosti. Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody.
 • Ředitel školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
 • Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost z části vyučování některého předmětu.
2.2. Organizace vyučování (viz. Organizace vyučovacího dne, zveřejněná na nástěnkách a webu školy)

Budova školy je otevřena od 7:40 hod a uzavírá se dle rozvrhu, nejpozději v 16 hodin. Po 2. vyučovací hodině (tj. v 9:40) je stanovena velká přestávka. Ostatní přestávky jsou desetiminutové a po 5. vyučovací hodině jsou přestávky pětiminutové.

Režim OSP
2.3 Žák přestává být žákem školy

3. Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy

 • Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.
 • Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Školení BOZP a PO provádí na začátku školního roku pověřeným pracovníkem. Žáky na OSP proškoluje pověřený pracovník nemocnice. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

 • se školním řádem,
 • se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,
 • se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, s postupem při úrazu,
 • s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.
  • Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů – např. tělesné výchovy, praktická cvičení OSE, v jazykových učebnách, v učebnách výpočetní techniky. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví a majetku.
  • Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (exkurze, vycházky, lyžařské výcviky, OSP apod.) spočívá v seznámení žáků se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a v poučení o správném vybavení žáků. Toto poučení provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad žáky vykonávat dohled.
  • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, při OSP a na akcích pořádaných školou jsou žáci povinni hlásit ihned třídnímu učiteli nebo jinému vyučujícímu, pedagogickému dozoru.
4.1 Záznam o školním úrazu, kniha úrazů

Kniha úrazů je uložena u sekretářky školy. V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

Zápis do knihy úrazů provádí:
Hlášení úrazu:

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

5.1 Zásady klasifikace
 1. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.
 2. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět.
 3. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, výsledný klasifikační stupeň se stanoví rozhodnutím ředitele školy.
 4. Při OSP je postup prováděného výkonu, který by vedl k poškození zdraví pacienta, hodnocen nedostatečně. Na základních odděleních při absenci nad 15 % lze na návrh pedagogické rady snížit klasifikaci.
 5. Klasifikace v předmětu Tělesná výchova je složena z hodnocení výkonů, připravenosti na výuku a z aktivity při hodině TV.
 6. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
 7. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
 8. Součástí hodnocení je mluvený projev, prezentace a samostatná práce žáka.
 9. Komisionální zkoušku koná žák při opravné zkoušce nebo komisionálním přezkoušení. V jednom dni může žák konat pouze jednu tuto zkoušku.
 10. Individuální vzdělávací plán se zpracovává v případě potřeby, hodnoceny jsou bloky učiva určené vyučujícím v dohodnutých termínech.
 11. Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu klasifikace ve třídě – vyučující průběžně zapisují klasifikaci do systému BAKALÁŘI.
 12. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky klasifikace do třídního výkazu i do systému BAKALÁŘI. Připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu.

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka a i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

5.2 Hodnocení jednotlivých předmětů

Hodnocení ve všech předmětech obsahuje následující obecná kritéria:

5.3 Hodnocení chování žáka
 1. velmi dobré – žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu; méně závažných přestupků se dopouští ojediněle; žák je vždy přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit;
 2. uspokojivé – chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního řádu, tj. dopouští se vůči nim závažných přestupků; nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků, ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných osob;
 3. neuspokojivé – chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly školního řádu a slušného chování; dopouští se takových závažných přestupků, že je jimi vážně ohrožena výuka, bezpečnost nebo zdraví jiných osob; záměrně hrubým způsobem narušuje výchovně- vzdělávací činnost školy.
5.4 Celkový prospěch
5.5 Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

 1. Pochvalu nebo jiné ocenění může udělit ředitelka školy za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci nebo třídní učitel za výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci.
 2. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit opatření dle přílohy školního řádu „ Kázeňská opatření“ (viz. Příloha č.1)
 3. Udělení pochvaly nebo uložení výchovných opatření oznámí žákovi a zákonnému zástupci žáka třídní učitel nebo ředitelka školy.
 4. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
 5. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 140/1961 Sb.). O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li rozhodnutí den pozdější.
5.5 Výchovná opatření
 1. Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.
 2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
 3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín (zpravidla v posledním týdnu měsíce srpna), a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 4. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do 31. 8. příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 5. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
 6. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitel školy o komisionální přezkoušení žáka, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení žáka se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.
 7. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Předseda je ředitel školy nebo jí pověřený učitel. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise zástupce ředitele. Zkoušející je učitel vyučujícího žáka danému předmětu. Přísedící je učitel, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Členy komise jmenuje ředitel školy nebo zástupce ředitele školy. Informace o termínu zkoušky a o složení komise se zveřejňují na informační nástěnce v 1. patře školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky.
 8. Hodnocení žáka s individuálním vzdělávacím plánem (IVP) bude podle kritérií stanovených v konkrétním IVP jednotlivého žáka projednaných na pedagogické radě.
 9. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů.

6. Ostatní pravidla

Ostatní pravidla se řídí platnými právními předpisy.

7. Platnost školního řádu

Tento školní řád platí od 7. 2. 2018

Ke stažení

Školní řád
Důvod
Školní řád platný od 7. 2. 2018
PDF
Dodatek ke školnímu řádu platný od 1. 9. 2020
PDF
Kázeňská opatření školní rok 2020/21
PDF

Příloha č. 1

KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ

platnost od školního roku 2020/2021

Druh kázeňského opatření
Důvod Poznámky
NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE
 • nepřipravenost na výuku (+praxe, TV) 
 • pozdní příchod na výuku (3 pozdní příchody = 1 neomluvená hodina)+ 1–2 neomluvené hodiny 
 • poprvé včasná omluva na OSP 
 • vyrušování ve výuce, nepřezouvání 
 • první manipulace s mobilním telefonem 
Zápis do indexu
DŮTKA TŘÍDNÍHO UČITELE
 • opakované pozdní příchody (3 a více) 
 • podruhé včasná omluva na OSP
 • 3-5 neomluven.ch hodin 
 • opakované použití mobilního telefonu
 • nevhodné chování (akce, škola) 
 • počáteční šikana dle závažnosti
 • ničení majetku školy podle závažnosti
Zápis do indexu a katalogu
DŮTKA ŘEDITELE ŠKOLY
 • trvalé pozdní příchody (10)
 • potřetí včasná omluva na OSP 
 • falšování dokumentů, podpisů 
 • užití návykových látek, alkoholu, kouření v prostorách školy, v rámci praxe a na školních akcích 
 • záškoláctví – 1 den
 • šikana dle závažnosti
 • opakované ničení majetku školy dle závažnosti
Zápis do indexu a katalogu
DRUHÝ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ
(chování uspokojivé)
 • záškoláctví – 2dny
 • šikana dle závažnosti 
 • opakované hrubé porušení školního řádu
 • závažné ničení majetku školy
 • opakované užití návykových látek, alkoholu, kouření
Zápis do indexu a katalogu
TŘETÍ STUPEŇ Z CHOVÁNÍ
(chování neuspokojivé)
 • záškoláctví – 5 dní a více
 • soustavné hrubé porušování školního řádu bez známek zlepšení po udělení 2. stupně z chování 
Zápis do indexu a katalogu
PODMÍNEČNÉ VYLOUČENÍ
(3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok)
 • neomluvená dlouhodobá absence
 • prokázaná trestní činnost páchaná ve škole i mimo ni
 • rozvinutá šikana 
 • soustavné hrubé porušování školního řádu bez známek zlepšení po udělení 3. stupně chování 
Zápis do indexu a katalogu

Příloha č. 2

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU SSZŠ MĚLNÍK, o.p.s.

platnost od 1. 9. 2020

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření MZd a MŠMT. Pravidla v této oblasti budou zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.

Základní hygienická pravidla:
 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Skupinová izolace, event. sociální distance.
 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory,....) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
 • Opakovaná edukace.

S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě/žák/student nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19.

Při realizaci konkrétních protidepidemických opatření má kompetence jak škola či školské zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):

 • Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence, např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby, atp.
 • Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.
Obecné informace a doporučení k provozu školy

Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).

Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce. Informace škola zveřejní na informační nástěnce ve škole, na webu školy.

Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen.

Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola (všichni žáci a všichni zaměstnanci školy) vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Organizace školy v závislosti na semaforu

Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.

Nad rámec obecných doporučení MZd podle semaforu platí specifická doporučení ve vztahu ke školám uvedená v závěru tohoto manuálu.

Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy –žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené izolační místnosti a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy; zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy, nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. Je ideální, pokud je tento prostor vybavený umyvadlem na mytí rukou s přívodem tekoucí pitné vody, včetně vybavení mýdlem v dávkovači, zásobníkem na jednorázové ručníky a dezinfekcí na ruce. Prostor nesmí být průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. Pro účely izolace by měla být vytipovaná a označená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti a ta nemá být v době využití izolace používána dalšími osobami.

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C.

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy COVID-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně COVID-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

Cestování do zahraničí

Cestování skupin žáků a zaměstnanců školy do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné opatření nestanovuje jinak. Pro tyto aktivity platí semafor Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraniční věcí, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající (viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/).

Samozřejmě platí dříve uvedené doporučení, že je vhodné zvážit nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle semaforů Ministerstva zahraničních věcí a MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání akce).

Praktické vyučování

Organizace a hygienická pravidla při praktickém vyučování se řídí pravidly provozu pracovišť, kde je praktické vyučování vykonáváno. Doporučuje se s nimi předem seznámit. Pokud nedojde k omezení provozu těchto pracovišť, není nutné omezovat rozsah praktického vyučování.

Kontakty

Další informační podporu ze strany MŠMT v oblastech spadajících do věcné působnosti MŠMT (tedy oblasti pedagogicko-organizační, aplikace školské legislativy apod.) zajišťuje speciálně zřízená „koronalinka“ MŠMT a prostřednictvím mailu koronavirus@msmt.cz. Koronalinka má zvláštní číslo určené jen pro vedení škol a školských zařízení. Koronalinka je Vám k dispozici každý všední den od 8 do 17 hodin.

Zvláštní „koronalinka“ MŠMT pro vedení škol a školských zařízení:

+420 771 139 410
+420 771 139 398

Další kontakty na „koronalinku“ MŠMT: 234 811 111

K metodické a informační podpoře v oblasti hygienických a protiepidemických doporučení je příslušné MZd a místně příslušné KHS.

Kontakty na Krajské hygienické stanice:

V případě mimořádné situace v souvislosti s onemocněním covid-19 škola nebo školské zařízení kontaktuje odbor hygieny dětí a mladistvých místně příslušné krajské hygienické stanice, tj. příslušné územní pracoviště. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách krajských hygienických stanic.

Hygienická stanice hl. m. Prahy: hdm@hygpraha.cz
KHS Středočeského kraje: hdm@khsstc.cz

Platí od 1.9.2020.             
Mgr. Ilona Jiřičková, ředitelka školy