COVID-19

Manuál COVID-19 – Testování ve školách pro studenty a zákonné zástupce studentů

Testování žáků v září 2021

Pravidla testování

Testování bude ve škole realizováno pomocí rychlých antigenních testů od 8 hodin – 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. U 1. ročníků bude provedeno testování i 13. 9. 2021 před odjezdem na Seznamovací kurz. Testování bude probíhat ve stanovených učebnách školy.

Testování se neprovádí

V případech, ve kterých žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), a to po celou dobu výuky ve škole.

Nezletilí studenti si s sebou přinesou 1. 9. 2021 souhlas zákonného zástupce.

Mgr. Ilona Jiřičková
ředitelka školy

Manuál COVID-19 – Testování ve školách pro studenty a zákonné zástupce studentů

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se výše uvedené kategorie dětí, žáků a studentů, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Dětem, žákům a studentům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá dle zákona povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání.

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

 1. K testování se může dostavit dítě, žák, student školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění: zvýšená tělesná teplota, suchý kaše, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos, bolest hlavy.
 2. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 3. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 4. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 5. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 6. Testování dětí, žáků, studentů bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního testování (dle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne) a 1× týdně v případě použití RT-PCR testů.
 7. Testování dětí, žáků a studentů se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (např. první hodinu) vždy první vyučovací den v týdnu (včetně místa výkonu praktického vyučování/odborné praxe).
 8. Pokud se některý žák, student nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Proces samoodběru

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Postup

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
 3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.

LEPU test:

 1. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
  • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5 krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
 2. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
  • otevírá vyhodnocovací kartu,
  • vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
  • odstraňuje lepicí proužek,
  • dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
  • otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
 3. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

Vyhodnocení testu

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, žáky a studenty, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).

Nezletilý žák/dítě – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak dítě/žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

Zletilý žák či student – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu/školské zařízení nebo místo výkonu praktické výuky/odborné praxe.

Pro praktickou výuku mimo školu

Mgr. Ilona Jiřičková
ředitelka školy

Instruktážní leták tstování na COVID-19